קראסנופולקה

קראסנופולקה .(Krasnopolka) כפר באזור ויניצה 40 ק"מ ממזרח לנהר בוג וכ 25 ק"מ ממזרח לגייסין

בקראסנופולקה כונן אחד ממהנות העבודה הגרמניים. יושבי המהנה עבדו במסגרת הארגון "טוט" בסלילת הכביש " דורכגאנגשטראקה 4" כבכל המחנות הגרמניים באוקראינה גויסו אף בקראסנופולקה עובדי הכפייה הראשונים מבין האוכלוסייה היהודית שבאזור.

לאחר שפחת מספרם של יהודים אלה עקב מעשי רצח, הרעבה, מחלות ותשישות פיזית, הושלם המספר הדרוש לעבודה על ידי הבאת מגורשים יהודיים מרומניה החל ב 9 באוגוסט 1942 הבאים היו יוצאי בוקובינה שהוחזקו קודם לכן בטראנסניסטריה, במחנות שבמחוז טולצ'ין. חודש לאחר מכן, במחצית ספטמבר, הובאו לקראסנופולקה עוד 550 יהודים שהוצאו מלאדז'ין (l.adejin).במחוז טולצ'ין300 מהם היו יוצאי רומניה ו250 יהודים אוקראיניים. בימי קיום מחנה זה הועברו אליו יהודים גם ממחנות גרמניים אחרים מאזור גייסין לשם השמדתם. כך למשל, הועברו באפריל 1943 לקראסנופולקה 90 יהודים-זקנים וילדים ותשושים – ממחנה איוואנגורוד .(IwangoroLI) בספטמבר אותה שנה, לאחר "חיסול" המחנות איוואנגורוד וטפליק ,(Teplik) הועברה ממקומות אלה שארית היהודים שנותרה בחיים. יושבי המהנה שוכנו באורוות מוקפות חוטי תיל, תחת שמירתם של אנשי היחידות הליטאיות.

מפקד המחנה היה – עד פברואר 1943- הגרמני שולטה. כנראה איש המשטרה הגרמנית. בין האחראים לניהול המחנה היו עוד איש ה-ס.ס. פוירשטיין .(Feuerstein) פוליציימייסטר פכטל (-Polizci Pechtel (meister ו-שארמייסטר יודוביק האקר (-יבא)5 Hacker I.udovic .(nleisler עובדי הכפייה הועסקו במחצבה, במרחק של כמה עשרות ק"מ מן המחנה, ובסליחת הכביש.

ברם, יותר משהיה קראסנופולקה מחנה עבודה, הרי היה מחנה השמדה. ה"אקציה" הראשונה נערכה בספטמבר 1942 בימי החגים בתש"ג הופיע בקראסנופולקה אוברשארפירר ברנהארד מאס מראשי מיפקדת ה-ס.ס. בגייסין, והוציא מן המחנה 80 יהודים – קשישים, נשים וילדים – והוציאם להורג בירייה. ב"אקציה" זו נותרו בחיים שלושה ילדים שהתחבאו, אולם פכטל הבחין בהם למחרת היום והוציאם להורג בליל 24/25 בדצמבר 1942. במחצית החודש ינואר ניתנה הפקודה לעריכת ה"אקציה" השנייה. לשם כך נבחרו מאה יהודים. אולם ברגע האחרון לפני מעשי ההריגה נמלטו 10 מהם ומאס ציווה – כפעולת תגמול, – להוציא להורג 200 יהודים, ביניהם צעירים רבים.

לפני שהוחלף שולטה בפיקוד בקראסנופולקה, בפברואר 1943 ירה באחראי היהודי שבמחנה. באפריל, לאחר שהובאו למהנה 90 היהודים מאיוואנגורוד, נערכה "האקציה" השלישית. בה נהרגו כל היהודים שהובאו מאיוואנגוריד, יחד עם כמה עשרות יהודים מקראסנופולקה במבצע זה השתתפו : פוירשטיין, האקר ופכטל. בדצמבר 1943 עם חיסול המחנה כולו, נערכה ה"אקציה" הרביעית והאחרונה. אז נהרגו כל אלה ששרדו מן ה"אקציות" הקודמות בקראסנופולקה יחד עם אלה שהובאו בסתיו מן המחנות שחוסלו : טפליק, איוואנגורוד ועוד.

מחנה קראסנופולקה כונה בפי המגורשים : "בית העלמין של קברי אחים".