קרנאסובקה
כפר במחוז טולצ'ין ( Tulcin ) סמוך לעיר המחוז באוגוסט 1942 הובאו לקרנאסובקה 100 יהודים מבוקובינה,ששהו עד אז במחנה המעבר קאריירה דה פיאטרה (Cariera de piatra). הם שוכנו ברפת והועסקו בעבודה חקלאית בחווה הממלכתית שבמקום. מזונה היה חצי כיכר לחם תירס ליום ומרק אפונה. המגורש רוונצווייג ( Rosenzweig) נתמנה למנהל המחנה , ודאג למגורשים ככל שניתן לו הדבר. בחודשים נובמבר-דצמבר 1942,פרצה במקום מגפת טיפוס הבהרות שהפילה קורבנות בקרב המגורשים. בינואר 1943 ציווה מושל טראניסטריה,אלכסיאנו (Alexianu), על החזרת חלק מן היהודים מקרנאסובקה לקאריירה רה פיאטרה, כדי שלא יימצאו סמוך מידי לחוותו, שהייתה באלכסנדרובקה (Alexandrovca) . ב-2 באוגוסט 1943 העמיד מושל מחוז טולצ'ין לרשות ארגון "טוט" (Todt), לפי דרישת הגרמנים 200 יהודים לעבודה במחנות שמעבר לבוגץ מקרנאסובקה נשלחו לשם 15 יהודים. לפי נתונים סטאטיסטיים של מיפקדת הז'אנדארמים בטראנסניסטריה, נימצאו עדיין בקרנאסובקה בספטמבר 1943, 42 יהודים. אין בידינו ידיעות על גורמים אחרים לתאריך זה .

חוקרת: אסנת ב. – אולפנת צביה הרצליה קישורים Tsilia Shport- Born in 1925, in Kirnasovka…

Kernasovca In August 1942, 100 Jews were brought Kernasovca, who were by then in Cariera de piatra.

They were housed in the barn and were employed in agricultural work on the farm state instead . Prostitute was half a loaf of corn bread and pea soup day . Deportee Rosenzweig) was appointed director of the camp, and saw refugees as possible to him that .

In November-December , 1942, broke out the typhus epidemic which left victims among the deportees. In January 1943, the governor ordered Tranisstrih , Alexianu ( Alexianu ) , the return of some Jews Mkrnasobka Re Piatra career , so that will be too close to his farm , which was Alexandrovca .

On 2 August 1943 the district governor put Tulchin disposal of the "Todt" , at the request of the Germans 200 Jews to work camps across Lbogtz Mkrnasobka 15 Jews were sent there .

According to statistical data of the headquarters of the gendarmes in Transnistria , resides still Bkrnasobka September 1943 , 42 Jews. We have no information of any other factors