קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ב'- ג'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים